Version Française

Onthaal Diensten Produkten Documentatie Met betrekking tot ons
 
Met betrekking tot ons Historisch Infrastructuur Algemene informatie Algemene voorwaarden Gebruiksvoorwaarden

Met ons contact opnemen

Algemene voorwaarden

Behalve in het geval van andere schriftelijke overeengekomen bepalingen zijn al onze handelsovereenkomsten onderworpen aan onze eigen algemene verkoopsvoorwaarden. Met uitzondering van ons schriftelijk akkoord wijzen wij al de algemene aankoopvoorwaarden van ons kliënteel af en aanvaarden wij evenmin dat deze overhand zouden hebben op onze eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

1. OFFERTEN

1.1. Onze leveringen en dienstverleningen beperken zich alleen en uitsluitend tot de elementen bepaald in onze aanbiedingen of in onze bestellingbevestigingen. 
1.2. De prijzen omvatten noch verzending noch vervoer vanaf onze magazijnen die ten laste zijn van de klant. 
1.3. Onze prijzen uitgedrukt in Euro zijn berekend in funktie van de kostprijs der goederen alsook in funktie van de wisselkoers van de vreemde munt eigen aan de afkomst van de aangeboden goederen of van een deel ervan. Elke wijziging van één dezer elementen kan een overeenkomstige wijziging veroorzaken in de vooropgestelde prijzen tot en met de leveringsdatum van het materiaal. 
1.4. In de opgegeven prijzen zijn noch rechten noch belastingen van gelijk welke aard inbegrepen

2. BESTELLINGEN

2.1. Alle directe of door tussenkomst van één onzer afgevaardigden ontvangen schriftelijke of mondelinge bestellingen verbinden de verkoper slechts na zijn schriftelijke bestellingaanvaarding. 
2.2. De koper verbindt zich echter tot aankoop zodra hij een bestelbon ondertekent of een kontrakt sluit met één van onze afgevaardigden, vertegenwoordigers, tussenpersonen of personeelsleden. 
2.3. Zonder schriftelijke tegenspraak vanwege de aankoper binnen de acht dagen volgend op de verzenddatum van onze bestellingbevestigingen vormen deze lasten een eensluidende verbintenis waarbij de klant achteraf en in geval van een mondelinge bestelling geen aanspraak meer kan maken op een ongelijkvormigheid van zijn bestelling. 
2.4. in geval de verkoper een gedeeltelijke of een nietigverklaring van de bestelling aanvaardt, zullen de annulatie-kosten ten taste gerekend worden van de koper zoals meer studie-, fabricatie-, montage-, vervoer-, annulatie-onkosten t.o.v. de oorspronkelijke leverancier met een forfaitair bedrag van 1/3 van het geannuleerde betalingsgedrag.

3. LEVERINGEN

3.1. De leveringstermijnen zijn uitgedrukt in open werkdagen.
3.2. Onze leveringstermijnen vangen op de bestellingsbevestigingsdatum en nadat alle technische en commerciële details definitief afgewerkt zijn; zij zijn nooit gewaarborgd maar wel zo juist mogelijk vooropgesteld volgens de aanduidingen van de fabrikanten.
3.3. Indien bij de bestelling de betaling van een voorschot is voorzien, dan zal de leveringstermijn aanvangen op de dag volgend op de ontvangstdatum van het voorschot.
3.4. In geen enkel geval kan men bij latere levering aanspraak maken op opzegging, aankoop op rekening of aanwending van boetes zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.
3.5. Het begrip "goederen in voorraad" zoals eventueel vermeld in de offerte wordt verstaan onder voorwaarde dat "tussentijdse voorraaduitverkoop" mogelijk is op het ogenblik van de bestelling.
3.6. Goederen die om redenen onafhankelijk van onze wil niet konden geleverd worden kunnen eventueel opslagkosten met zich meebrengen. Deze onkosten zijn ten laste van de koper.
3.7.Indien verspreide leveringen volgens vooraf bepaalde data worden opgelegd door de koper, dan kan hij deze data slechts wijzigen d.m.v. een voorafgaande kennisgeving van 90 dagen. Anders zal de koper ertoe gebonden zijn de goederen in bezit te nemen op de vooraf bepaalde data.
3.8. Alle ongelijkvormigheidsklachten moeten ons worden toegezonden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen volgend op de ontvangstdatum der goederen.

4. VERZENDINGEN EN VERVOER - VERPAKKING

4.1. De risiko's bij verzending en vervoer der goederen zijn ten laste van de koper zelfs in geval van franko-leveringen. In geval van vertraging, verlies of schade vastgesteld of opgelopen tijdens de verzending en het vervoer, is de bestemmeling ertoe verbonden zijn voorbehouden te formuleren en beroep te doen op zijn rechten in verhaal van enkel en alleen tegen de transporteur.
4.2. De koper zal ons per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen volgend op de ontvangstdatum der goederen, alle klachten betreffende aantallen of toestand der geleverde onderdelen melden.
4.3. De verpakking wordt aan de kostprijs berekend en wordt niet teruggenomen.

5. EIGENDOMSRECHT

5.1. De eigendom van de verkochte goederen worden slechts verworven, in afwijking van het artikel 1583 van het Burgerlijk Recht, nadat de volledige prijs der goederen met inbegrip van eventuele prijstoeslagen werden betaald.
5.2. De goederen blijven als dusdanig en tot deze laatste betaling onze eigendom waarbij hier contractueel het recht aan de verkoper wordt toegekend om de goederen terug te nemen overal waar zij zich ook mogen bevinden, zelfs zonder voorafgaandelijk gerechtelijke machtiging.

6. WAARBORGEN

6.1. Ons materiaal is gewaarborgd tegen alle grondstoffen- of konstruktiefouten tijdens 1 jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen of kosteloos herstellen van de onderdelen die wij als defekt erkend hebben, in de kortst mogelijke tijd.
6.2. De waarborg strekt zich in geen geval uit tot de onderdelen die van nature uit zelf aan vlugge slijtage onderworpen zijn.
6.3. De vervoers-, demontage- en remontage-onkosten van de vervangen en of herstelde onderdelen onder waarborg zijn ten laste van de klant.
6.4. De waarborg is nooit van toepassing voor onderdelen die het voorwerp uitmaken van herstellingen of wijzigingen, aangebracht door de klant of door derden, zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.
6.5.In geval van erkende ongelijkvormigheid of in geval van een erkende defekte werking van onze leveringen, zal onze verantwoordelijkheid zich zonder meer beperken tot de terugname van het materiaal tegen de in rekening gebrachte prijs, voor zover deze goederen franco naar onze magazijnen worden teruggezonden onder voorbehoud van een eventuele verbruiksvergoeding.
6.6. De waarborg strekt zich niet uit tot directe of indirecte schade teweeggebracht door een defektheid, zowel aan personen als aan dingen en die in geen geval het voorwerp kunnen zijn van verhaal tegen de verkoper. In geen enkel geval dekt de waarborg de mogelijkheid tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
6.7. In geval van gebrekkige of foutieve bediening, slecht gebruik, onachtzaamheid van onze gebruiksvoorwaarden, overmatig gebruik alsook in gevallen van overmacht zoals onder meer vorst, roest, chemische aantasting, kortsluitingen zal nooit aanspraak kunnen gemaakt worden op de waarborg. De elektrische motoren in 't bijzonder moeten beschermd worden door thermische beveiligingen van goede kwaliteit.
6.8. De aanwending van de waarborg zal de koper niet ontslaan van zijn betalingsverplichtingen volgens de voorziene voorwaarden.
6.9. Elke oproep tot de waarborg moet gebeuren per aangetekend schrijven binnen de acht dagen van de vaststelling van de fout en ten laatste binnen de veertien dagen volgend op de waarborgvervaldatum en dat op straf van verval.

7. BETALINGEN

7.1. Zonder andere schriftelijke afwijking zijn de fakturen netto en kontant zonder diskonto te betalen zonder voorafgaandelijk maning.
7.2. Voor bepaalde niet in voorraad beschikbare bestellingen, kan een betaling van een voorschot van de bestelling verlangd worden; het saldo zal dan betaalbaar zijn bij de levering.
7.3. Onze wissels of schikkingen brengen noch afwijking noch vernieuwingen teweeg; alle bank- of disconto-onkosten zijn ten laste van de klant.
7.4. In geval van te late betaling zal van rechtswege een interest van 1 % per maand aangerekend worden alleen al door aankomst van de betalingsvervaldatum en zonder dat een voorafgaande maning nodig is,
In geval van het onbetaald blijven der rekeningen binnen de 30 dagen na hun vervaldatum en per toepassing van het artikel 1152 van het Burgerlijk Recht, zal het bedrag der vernoemde rekeningen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke maning met 20 %, met een minimum van 25 Euro verhoogd worden om reden van onherleidbare forfaitaire strafbepaling, zonder rekening te houden met nadelen of schadevergoedingen wanneer deze zich zouden voordoen.
7.5. Van rechtswege invorderbaar en zonder voorafgaandelijke maning moet de koper bovendien in dit geval 12 % jaarlijkse interesten betalen op elke na vervaldatum niet betaalde som.
7.6. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat de fakturatie welke op aanvraag van een installateur of van gelijk welke andere tussenpersoon, onmiddellijk aan de klant-gebruiker of aan gelijk welk andere derden werd opgemaakt, noch de installateur noch de tussenpersoon vrijstelt van hun betalingsverplichtingen tegenover de verkoper.
7.7. Voor geldigheid en op straf van niet-ontvankelijkheid van alle klachten met betrekking tot onze rekeningen moeten ons de betreffende klachten per aangetekend schrijven verzonden worden binnen de tien dagen volgend op de ontvangst der goederen (of van de faktuur). Na het verstrijken van deze termijn worden, zonder voorbehoud, de goederen als definitief goedgekeurd geacht en zullen de fakturen als definitief aanvaard moeten worden.

8. AANWENDING EN BEVOEGDHEID VAN RECHTSMACHT

In geval van klacht welke ook de aard en de leverplaats zouden zijn, aanvaardt de koper dat al onze handelsovereenkomsten onder de Belgische rechtsmacht onderworpen zijn en dat elk geschil voortkomend bij gelegenheid van interpretatie of uitvoering van onze handel alleen en uitsluitend onder de bevoegdheid ligt van de Rechtbanken te Brussel

 


Onthaal - Diensten - Produkten - Documentatie - Met betrekking tot ons
Met ons contact opnemen - Plan van het site - Vacatures - Nieuws