Version Française

Onthaal Diensten Produkten Documentatie Met betrekking tot ons
 
Met betrekking tot ons Historisch Infrastructuur Algemene informatie Algemene voorwaarden Gebruiksvoorwaarden

Met ons contact opnemen

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Welkom op de website van de naamloze vennootschap Technology Bobine Electric (afgekort T.B.E) met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, 53-59 Edouard Faesstraat ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 295.085 en met BTW nummer BE 414.092.406.
Deze website " BOBINE ELECTRIC " is ontworpen en managet door de maatschappij T.B.E.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Informatie en aansprakelijkheid
De maatschappij T.B.E. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen. Ze geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De maatschappij T.B.E. is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de BOBINE ELECTRIC website zouden voorkomen.
De maatschappij T.B.E. is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het verlies van elk materiaal, software of computerfiches veroorzaakt door het gebruik van de website.

Juistheid van gegevens
Sommige op de site geïllustreerde modellen en onderdelen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen.  De informatie op, deze site is gebaseerd op de laatste bekende gegevens op het moment van lanceren van de site.

De maatschappij T.B.E. wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten  en behoudt zich tevens het recht  voor te allen tijde prijswijzingen door te voeren  evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzingen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.

Gebruik
U verbindt er zich toe:
a) de website als een goed huisvader te gebruiken;
b) de informatie op de website niet te gebruiken op een wederrechtelijke wijze of op een wijze waardoor er inbreuk wordt gepleegd op de rechten van Isabel of van derden;
c) geen gebruik te maken van de website zodat deze of de daarmee verbonden soft- of hardware bewust wordt beschadigd of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent bewust wordt belemmerd of onderbroken.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data ('informatie') alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de maatschappij T.B.E. of aan derden. Het is niet toegestaan de op en via deze website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's of andere bestanddelen te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de maatschappij T.B.E.

Elke niet toegestaande reproductie, in zijn  geheel of gedeeltelijk van onze website, zou  rechts (burgerlijk of straf) vervolgingen, voorzien in de wet, tot stand kunnen brengen.

Links naar de website "BOBINE ELECTRIC "
Indien u een link wenst aan te leggen dient u altijd naar de "BOBINE ELECTRIC" onthaalpage te verwijzen.
De maatschappij T.B.E. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de "BOBINE ELECTRIC" website zijn gelinkt.

Links naar andere websites
De website bevat kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners (bijvoorbeeld klanten of Installaties, Solutions, Software en Training Partners), of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De maatschappij T.B.E. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan "info@bobine-electric.be". Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 


Onthaal - Diensten - Produkten - Documentatie - Met betrekking tot ons
Met ons contact opnemen - Plan van het site - Vacatures - Nieuws